Biz Kimiz

TESDER, Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği’dir.

Amaçlarımız

TESDER, canlı müzik sektörünün Türkiye’de gelişip güçlenmesini, etik kurallarının uygulanmasını, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını, sektörün kayıt altına alınmasını ve böylece yatırım çekebilen bir sektör haline gelmesini hedefler.

Dernek, sektörde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki eğitimlerinin, gelişimlerinin, sosyal güvencelerinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve sektörün uluslararası standartlara ulaşılmasına liderlik yapmak amacıyla kurulmuştur.

Canlı müzik ve eğlence sektöründe pazarlama, satış, reklam, tanıtım, organizasyon, teknik destek sağlanması gibi hizmetler sırasında doğacak sorunların giderilmesi için gerekli çözümleri araştırmak ve bu alanla ilgili mevzuat (yasa, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, standartlar ve düzenleyici işlemler) ile ilgili eksiklikleri gidermek için yetkili idari kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapmak, kalite standartlarının oluşturulmasına, yerleşmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak derneğin temel amaçlarındandır.

TESDER, canlı müzik ve eğlence sektörünün kurumsal bir kimliğe ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedefler.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, eğlence sektörü piyasasını düzenleyen kanun ve ilgili mevzuatın hazırlanmasında üyelerin görüşlerini düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara intikal ettirmek, savunmak, takip etmek, kamuoyunda ve resmi merciler önünde üyelerinin menfaatini korumak, sorunlarına çare aramak yine TESDER’in amaçları arasındadır.

Faaliyetlerimiz

TESDER, Canlı Müzik ve Eğlence sektörünün temsilcisi olarak, sektörle devlet arasında köprü olarak görev yapar. Sektörün sorunları hakkında devlet nezrinde lobi faaliyetlerinde bulunur, bunun yanı sıra kamuoyu bilgilendirme çalışmaları ve PR çalışmaları yürütür, meslek birlikleri, sigorta sektörü ve çeşitli diğer kurumlar ve sektörler ile sektör adına toplu anlaşmalar yapılmasına yardımcı olur, yurt dışında Türkiye Canlı Müzik Sektörünün algısını geliştirmek için lobi faaliyetleri yürütür, toplantılar, seminerler düzenler, yurt içinde eğitim amaçlı seminer, konferans, kongre gibi etkinlikler düzenler, ilgili etkinliklere sponsor olur, üyelerine indirim alır ve etkinlikleri üyelerine bildirir, gerektiğinde kendi temsilcilerinin katılımını sağlar.

Periyodik toplantılar ile sektöre yönelik sorunlar, eksiklikler veya olası gelişme potansiyellerini tespit eder ve bunlara yönelik düzeltmeler, çözümler üreterek gerekli çalışmaların başlaması için önayak olur. Yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar. Diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturur.